lipiec 2009

Jak to się robi w VOTUM

Poszkodowana trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami zagrażającymi życiu, za chwile agentka VOTUM podsunęła jej do podpisania umowę. Poszkodowana nie była w stanie ani przeczytać, ani tym bardziej zrozumieć co podpisała.

Czytaj więcej »

Uchwała SN III CZP 140/08 wraz z uzasadnieniem

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2009 r., przy udziale Zastępcy Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego oraz Rzecznika Ubezpieczonych Haliny Olendzkiej, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego postanowieniem z dnia 10 października 2008 r., sygn. akt III CZP 60/08, „Czy zasiłek pogrzebowy wypłacony na podstawie art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.?”.

Czytaj więcej »

Dobre leczenie wyklucza odszkodowanie

Zasady współżycia społecznego, czyli słuszności, nie mogą przemawiać za przyznaniem odszkodowania za skutki powikłań, jeśli zastosowana wcześniej wobec pacjenta kuracja była prawidłowa.

Czytaj więcej »

Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

Analizując dane statystyczne z ostatnich kilku lat stwierdziliśmy, że zdecydowanie wzrasta liczba spraw kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem pełnomocników poszkodowanych osób. Dynamika tych spraw obrazuje coraz szerszy udział szeregu pełnomocników w postępowaniach likwidacyjnych zwłaszcza w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Czytaj więcej »

PIU pozwała kancelarię odszkodowawczą

Polska Izba Ubezpieczeń zawiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów klientów przez firmę Casus. W opinii samorządu ubezpieczycieli, firma w swoich reklamach wprowadza klientów w błąd podając, że towarzystwa ubezpieczeniowe w 99 proc. przypadków zaniżają należne klientom odszkodowania.

Czytaj więcej »

Strasburg: odszkodowanie za hałas

7 tys. euro zasądził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu na rzecz małżeństwa z Mielca, które przez 19 lat domagało się zamknięcia fabryki, utrzymując, że hałas i zanieczyszczenia rujnują im zdrowie.

Czytaj więcej »

Jak to się robi w EuCO, GFI i VOTUM

Jedna z największych kancelarii odszkodowawczych w Polsce – EuCO – gwarantuje sobie w umowie horrendalną prowizję niezależnie od tego, czy cokolwiek zrobi w sprawie ofiary wypadku, której zobowiązała się pomóc. UOKiK uznaje taki zapis za niezgodny z prawem.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi