Prawo: kolejne kwestie do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy

Sie 5th, 2012 | By | Kategoria: Aktualności, Prawo

W ubiegłym miesiącu do Sąd Najwyższego trafiły kolejne wnioski o rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych związanych z zagadnieniami ubezpieczeniowymi.

18 lipca do Sądu wpłynął wniosek zawierający następujące pytanie prawne: „Czy w świetle przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. Nr 26, poz. 310 ze zm.) zakład ubezpieczeń jest obowiązany do zapłacenia zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną osobie trzeciej, wobec której ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c.?” (sygn. akt III CZP 68/12).

Z kolei 24 lipca do SN trafił wniosek z dwoma pytaniami prawnymi (sygn. akt III CZP 69/12):
„1) Czy jest sprawą gospodarczą sprawa o roszczenie bezpośrednie wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, którą wytoczył zakładowi ubezpieczeń przedsiębiorca z powołaniem się na umowę cesji zawartą z osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym;
2) Czy w sprawie określonej w punkcie 1 pytania prawnego cesjonariusz może powoływać się na właściwość przemienną sądu, określoną w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami)”.

gu.com.pl

Tagi:

Komentarze są zablokowane.

Skomentuj