BROKER ZA DARMO POMOŻE W POSTĘPOWANIU

Zamawiający, wszczynając postępowania o udzielenie zamówienia, których przedmiotem jest ubezpieczenie osobowe czy majątkowe, jest zobowiązany zarówno profesjonalnie opisać przedmiot zamówienia (przygotować program ubezpieczeniowy), jak i z należytą starannością ustalić jego wartość.

Pełnomocnik zamawiającego

Często jednak pracownicy zamawiającego nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby podołać temu zadaniu. Z pomocą może im przyjść broker, który zajmie się pośrednictwem ubezpieczeniowym.

Co ważne, jego usługi, z punktu widzenia organizatora przetargu, są nieodpłatne. Oznacza to, że wybierając brokera zamawiający nie musi stosować przepisów prawa zamówień publicznych. Stanowisko to potwierdza Urząd Zamówień Publicznych wskazując, że zgodnie z przyjętą praktyką broker, za świadczenie swych usług, nie pobiera wynagrodzenia od ubezpieczającego (czyli zamawiającego), tylko od zakładu ubezpieczeń. Zapłata następuje na podstawie odrębnej umowy, zawartej między brokerem a ubezpieczycielem, w której określone są zasady wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich. Tym samym broker może nie tylko pomóc w opisie przedmiotu zamówienia, czy oszacowaniu jego wartości, ale i działać jako pełnomocnik zamawiającego, prowadząc w jego imieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe.

Gwarancje bezstronności

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym – brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Gwarancją jakości usług brokerskich jest, oprócz organu nadzoru, ustawowy obowiązek aktualizacji wiedzy, przez obowiązkowy udział w szkoleniach. Dodatkowo broker, z tytułu wykonywania swej działalności, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w zakresie szkód wyrządzonych osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Szczególnie istotny dla zagwarantowania zamawiającemu obiektywności brokera w przetargu jest ustawowy zakaz pozostawania w jakimkolwiek stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń. Jednocześnie przepisy zobowiązują brokera do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich.

Dla zamawiającego ważne jest nie tylko to, co może mu dać broker na etapie przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Liczy się również jego pomoc w trakcie realizacji umowy.

Niewykorzystana pomoc

Jak widać, korzystanie w usług brokera opłaca się. Ustawowe gwarancje niezależności brokerów oraz profesjonalny charakter prowadzonej przez nich działalności powinny stanowić dodatkową zachętę. Dlaczego zatem znaczna część zamawiających nie sięga po tę pomoc ? Najczęściej powodem jest zwykła niewiedza. Organizatorzy publicznych przetargów wciąż nie zdają sobie sprawy, że broker może wykonać pracę za nich, i to bez żadnych ukrytych kosztów, a na dodatek bez konieczności prowadzenia odrębnego przetargu w celu jego wyboru.

Artur Wawryło
Autor jest prawnikiem, wspólnikiem spółki doradczej
Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi