Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Wypłata świadczeń z tytułu szkód na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej stanowi w ostatnim czasie istotne wyzwanie dla rynku ubezpieczeniowego. Odnotowuje się znaczny wzrost liczby i wartości roszczeń z tego tytułu. W badaniach i ocenach tych tendencji na rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych pojawiają się dwie istotne kwestie. Pierwsza to wpływ postaw poszkodowanych na intensyfikację liczby i wartości roszczeń, druga to coraz większy udział świadczeń za szkody o charakterze niemajątkowym (ból i cierpienie) w ogólnej wartości świadczeń, do których wypłaty zobowiązani zostają ubezpieczyciele. Postawy poszkodowanych determinowane są przez szereg czynników, w tym przez czynniki niezależne od ubezpieczycieli. Szkody o charakterze niemajątkowym są w zasadzie niewymierne, co wydaje się sprzeczne z podstawowymi ideami ubezpieczenia. Oba zagadnienia wprowadzają element niepewności do procesu likwidacji szkód, a w efekcie także do procesu zarządzania ryzykiem, tak ubezpieczyciela, jak i podmiotu zagrożonego odpowiedzialnością cywilną. Jednocześnie szkody na osobie mają szczególny wymiar społeczno-ekonomiczny. Oddziałują na kondycję i położenie samej jednostki (poszkodowanego) i jej najbliższego otoczenia, mają jednak, co oczywiste, negatywne implikacje dla społeczeństwa i gospodarki, poprzez chociażby obniżenie produktywności czy obciążenie systemu pomocy społecznej – dlatego niezwykle istotna jest ich pełna kompensacja.

ISBN: 978-83-7695-431-8

272 stron, format: B5, oprawa: miękka, rok wydania: 2015

Na tle tendencji rynkowych, które wskazują na duże znaczenie zadośćuczynienia jako składowej roszczeń, a jednocześnie podkreślają wagę czynników podmiotowych w formułowaniu i dochodzeniu roszczeń, autorka omawia dwa zasadnicze problemy. Pierwszy to determinanty ekonomiczne procesu dochodzenia roszczeń – tu punktem wyjścia jest osadzenie procesu dochodzenia roszczeń w obszarze finansów osobistych i następnie jego analiza jako procesu podejmowania decyzji. Drugi – zasadnicza część opracowania – to wskazanie, że kwantyfikacja zadośćuczynienia (istotny element procesu dochodzenia roszczeń) jest możliwa i potrzebna do prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Autorka odnosi się do teorii wartości, prezentuje koncepcje ekonomiczne kompensacji szkody wynikającej z utraty życia lub zdrowia (wprost lub posiłkowo), a także rozwiązania systemowe dotyczące ustalania świadczeń z tytułu szkody niemajątkowej, funkcjonujące w wybranych krajach. Następnie analizuje mechanizmy wyceny na polskim rynku i proponuje własną koncepcję kwantyfikacji zadośćuczynienia w realiach polskiego systemu prawa cywilnego.Książka ujmuje problem interdyscyplinarnie. Jest adresowana do osób zajmujących się profesjonalnie problematyką ubezpieczeń gospodarczych, zwłaszcza ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz roszczeń z nich wynikających (m.in. do pracowników likwidacji szkód, kancelarii odszkodowawczych, kancelarii prawnych), a także do innych uczestników rynku ubezpieczeń oraz osób studiujących problematykę rynku ubezpieczeniowego.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a szkody na osobie
1.1. Pojęcie i klasyfikacja szkód na osobie
1.2. Źródła kompensacji szkód na osobie
1.3. Geneza i rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w kontekście szkód na osobie
1.4. Tendencje w zakresie szkód na osobie na rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
1.5. Katalog roszczeń z tytułu szkody na osobie w polskim systemie prawa cywilnego
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2
Dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – aspekty ekonomiczne
2.1. Dochodzenie roszczeń za szkodę na osobie jako element zarządzania finansami osobistymi
2.2. Proces dochodzenia roszczeń z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
2.3. Decyzje w procesie dochodzenia roszczeń
2.3.1. Specyfika decyzji o dochodzeniu roszczenia o zadośćuczynienie
2.3.2. Ryzyko w procesie dochodzenia roszczeń a postawy decydentów
2.3.3. Strategia w dochodzeniu roszczeń
2.3.4. Uwarunkowania społeczne
2.4. Badania ankietowe postaw i opinii w zakresie dochodzenia roszczeń za
szkody na osobie
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Koncepcje ekonomiczne a wycena roszczeń za niemajątkowe szkody na osobie
3.1. Ekonomiczna teoria wartości
3.2. Koncepcje ekonomicznej wyceny wartości życia i zdrowia w kontekście odszkodowań
3.2.1. Geneza i ewolucja ekonomicznej wyceny wartości życia i zdrowia
3.2.2. Metody ekonomicznej wyceny wartości życia i zdrowia oraz ich wykorzystanie
3.3. Rozwiązania systemowe w zakresie wykorzystania modeli ustalania wysokości świadczeń za szkody o charakterze niemajątkowym w wybranych krajach
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
Modelowanie wysokości zadośćuczynienia w polskim systemie odpowiedzialności odszkodowawczej
4.1. Zasady ogólne ustalania zakresu kompensacji szkody na osobie
4.2. Przedmiot kompensacji i przesłanki ustalania wysokości zadośćuczynienia w ujęciu prawnym
4.3. Przesłanki wysokości zadośćuczynienia w ujęciu ekonomicznym
4.3.1. Krzywda i okres jej odczuwania
4.3.2. Poziom życia i stopa życiowa
4.4. Zadośćuczynienie dla bliskich w przypadku śmierci – koncepcja wyceny dla polskiego rynku
4.5. Zadośćuczynienie dla bezpośrednio poszkodowanego – koncepcja wyceny dla polskiego rynku
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5
Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a realizacja roszczeń poszkodowanych
5.1. Funkcje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako metody zarządzania ryzykiem podmiotów odpowiedzialnych za szkodę
5.2. Elementy konstrukcyjne determinujące zakres kompensacji za szkody na osobie w produktach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
5.3. Konstrukcja obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
5.4. Podsumowanie

Zakończenie

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

Kod producenta: 978-83-7695-431-8

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi