Moto Grand Prix

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał wystąpienie poszkodowanego małżeństwa dotyczące wykupu ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. Skarżący zawarli umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym Zysk potwierdzone polisami nr 1 i 2. W lipcu 2007 r. złożyli wnioski o wypłatę środków z rachunków lokacyjnych wymienionych polis. Byli przekonani, że jednostki funduszy zgromadzone na rachunkach zostaną sprzedane niezwłocznie po rejestracji wniosków w towarzystwie ubezpieczeń w Warszawie.

Poszkodowani są bardzo rozczarowani wysokością wypłaconych kwot z rachunków lokacyjnych według cen sprzedaży jednostek funduszy z terminu znacznie odbiegającego od dnia złożenia wniosków o wykup. Ich zdaniem postępowanie zakładu ubezpieczeń wpłynęło na znaczne obniżenie wysokości wypłaconych kwot w następstwie spadku cen jednostek funduszy. Ponadto, na skutek opóźnień w wypłacie środków, skarżący zmuszeni byli ponieść dodatkowe koszty związane z rezygnacją z wyjazdu na imprezę Moto Grand Prix w Brnie.

W piśmie do Rzecznika czytamy: „Jesteśmy posiadaczami polis na życie z funduszem kapitałowym w TU X. Od jakiegoś czasu ja i mój mąż walczymy z zakładem ubezpieczeń w kwestii wypłaty środków z funduszu lokacyjnego. Dnia 12 lipca 2007 r. zwróciliśmy się do TU X z prośbą o wypłatę wpłaconych przez nas środków na fundusz lokacyjny. Wpłacona przez nas kwota to odpowiednio 9 tys. zł dla każdej z polis (w sumie 18 tys. zł). W dniu 16 sierpnia 2007 r. na nasze konto została przelana kwota w wysokości 16 829 zł.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia, wypłata z rachunku lokacyjnego dokonywana jest przez odpisanie odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa według ceny sprzedaży ustalonej podczas najbliższej wyceny jednostek uczestnictwa następującej po dniu zaakceptowania przez ubezpieczyciela wniosku o wypłatę z rachunku lokacyjnego. Według nas na nasze konto powinna zostać przelana kwota obliczona w następujący sposób:

  • polisa nr 1 (Liczba jednostek x kurs z 13 lipca 2007, czyli 85,76499 x 105,68 zł, co daje kwotę 9063,64 zł);
  • polisa nr 2 (Liczba jednostek x kurs z 30 lipca 2007, czyli 85,76499 x 100,19 zł, co daje kwotę 8592,79 zł).

Odliczając opłaty manipulacyjne, w łącznej kwocie 50,48 zł; na nasze konto powinna zostać przelana kwota w wysokości 17 605,95 zł. Zgodnie z powyższym TU X wypłaciło nam 776,95 zł mniej. Zakład ubezpieczeń tłumaczy się, że dzień zaakceptowania wniosku nie jest tożsamy z dniem jego otrzymania przez ubezpieczyciela. Według nas jest to mało logiczne, gdyż pieniądze były inwestowane w fundusze inwestycyjne. Widząc, że notowania danego funduszu „idą w górę”, zdecydowaliśmy się na wypłatę środków, aby na tym zarobić. Natomiast TU X przeliczyło jednostki po kursie po ponad 30 dniach, kiedy notowania spadły. Poza tym, przecież to nasze pieniądze i Zakład nie może nie zaakceptować naszego wniosku o wypłatę. Akurat w tym przypadku (funduszy inwestycyjnych) to my powinniśmy decydować, kiedy sprzedajemy akcje. Dodatkowo umniejszona kwota dla jednej z polis została wypłacona niezgodnie z art. 31 pkt 6 o.w.u. mówiącym o tym, że wypłata z rachunku lokacyjnego nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku. W związku z tym zwróciliśmy się do TU X z żądaniem zwrotu 486,96 zł. Są to dodatkowe koszty, które ponieśliśmy w związku z niedotrzymaniem powyższego artykułu. Kwota ta to równowartość 120 euro, wpłaconych przez nas 11 czerwca 2007, w związku z planowanym wyjazdem na Moto Grand Prix w Brnie (w dniach 17–19 sierpnia 2007 r.). Niestety, w wyniku braku środków byliśmy zmuszeni odwołać wyjazd i tym samym ponieść dodatkowe koszty.

Należy dodać, że TU X wypłaciło ustawowe odsetki. Niestety nie rekompensują one poniesionych strat. Bardzo prosimy o Państwa opinię i interwencję w tej kwestii”.

Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do prezesa TU X z prośbą o spowodowanie zbadania sprawy, udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących stosowanej definicji dnia akceptacji wniosków oraz przeliczenie wartości wykupu należnej skarżącym według cen jednostek z dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosków o wypłatę z rachunków lokacyjnych. Jednocześnie Rzecznik Ubezpieczonych zaznaczył, że zgodnie z art. 31 ust. 2 o.w.u. kształtujących treść zawartej umowy, wypłata z rachunku lokacyjnego dokonywana jest poprzez odpisanie odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa według ceny sprzedaży ustalonej podczas najbliższej wyceny jednostek uczestnictwa następującej po dniu zaakceptowania przez ubezpieczyciela wniosku o wypłatę z rachunku lokacyjnego.

Według Rzecznika Ubezpieczonych dzień zaakceptowania wniosku przez towarzystwo nie został jednak zdefiniowany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przyjęcie, że jest to dowolny dzień z okresu od dnia złożenia wniosku do 30 dnia od tego terminu, narusza istotnie interesy ubezpieczających ze względu na mogącą wystąpić w tym czasie znaczną zmianę w wysokości cen jednostek funduszy kapitałowych. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych TU powinno dokładnie zdefiniować termin akceptacji wniosku, przy czym nie powinien on przekraczać kilku dni. „Zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia” – skonstatował na koniec Rzecznik Ubezpieczonych.

Zakład Ubezpieczeń poinformował Rzecznika Ubezpieczonych o swoim stanowisku w przedmiotowej sprawie. Poniżej cytujemy treść pisma: „Przez ubezpieczyciela podjęte zostały działania, mające na celu ugodowe załatwienie z klientami przedmiotu ich zażalenia. W dniu 10 stycznia 2008 r. zostało wystosowane do klientów pismo, w którym TU podtrzymało swoje stanowisko przedstawione klientom we wcześniejszej korespondencji, dotyczące wyceny jednostek uczestnictwa w związku z wnioskiem o ich wypłatę. Jednocześnie, mając na uwadze satysfakcję i zadowolenie klientów z usług oferowanych przez nasze Towarzystwo, a także w trosce o wizerunek i dobrą markę, w drodze indywidualnych decyzji, przychyliło się do prośby klientów, dotyczącej wyceny jednostek uczestnictwa według ceny sprzedaży jednostek z dnia następnego po otrzymaniu przez Towarzystwo wniosków o wypłatę środków. W związku z tym wycena wartości jednostek uczestnictwa została dokonana ponownie, z założeniem, że w przypadku umowy ubezpieczenia nr 1 był to dzień 13 lipca 2007 r., a w przypadku umowy ubezpieczenia nr 2 był to dzień l sierpnia 2007 r.

Biorąc pod uwagę ceny jednostek uczestnictwa obowiązujące w wyżej wymienionych dniach, kwota należna klientom do wypłaty wyniosła odpowiednio 622,40 zł w przypadku umowy nr 1 oraz 265,10 zł w przypadku umowy ubezpieczenia nr 2. Łączna kwota 887,50 zł została przekazana na rachunek bankowy wskazany przez klientów. Jednocześnie w zakresie żądania 486,96 zł TU nie otrzymało od klientów uzasadnienia zawierającego wystarczające argumenty pozwalające na przejęcie odpowiedzialności Towarzystwa w tym zakresie”.

Rzecznik Ubezpieczonych poinformował skarżących o decyzji TU X. Odnosząc się do kwestii żądania 486,96 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych na odwołany wyjazd na Moto Grand Prix w Brnie, Rzecznik skonstatował, że roszczenie to nie jest bezpośrednio związane z zawartymi umowami ubezpieczenia. „Jeżeli podtrzymują Państwo roszczenia w tym zakresie, przysługuje Państwu możliwość ich dochodzenia na zasadach ogólnych, w oparciu o przepisy prawa cywilnego” – dodał Rzecznik Ubezpieczonych.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi