Niepotwierdzona wina

Do Rzecznika Ubezpieczonych zwrócił się poszkodowany mężczyzna z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie dotyczącej odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej z dnia 20 września 2007 r., zgłoszonej w ramach obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Poszkodowany domaga się od zakładu ubezpieczeń w Lublinie wypłaty odszkodowania z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem pojazdów w związku z udziałem w kolizji drogowej.

Pismem z dnia 12 stycznia 2008 r. skarżący został poinformowany przez ubezpieczyciela, że nie znajduje on podstaw do zaspokojenia roszczeń powołując się na art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zdaniem TU X „wskazany w zgłoszeniu szkody jako sprawca kierujący pojazdem marki Toyota nie potwierdził swojej winy za jej powstanie. Przybyła na miejsce zdarzenia policja nie ukarała wskazanego sprawcy szkody”.

Wobec powyższego, Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do prezesa zakładu ubezpieczeń z prośbą o spowodowanie wnikliwego zbadania sprawy i odniesienie się do wniosku poszkodowanego.

„W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych udzielone przez ubezpieczyciela wyjaśnienia nie wypełniają dyspozycji zawartej w art. 14 ust. 3 przywołanej ustawy, która stanowi, że „jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. l albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie”. W swoim piśmie ubezpieczyciel nie przedstawił w sposób wyczerpujący okoliczności uzasadniających całkowitą odmowę wypłaty odszkodowania, a także w ogóle nie przedstawił przyczyn, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie (pismo Komendy Rejonowej Policji). Sam fakt nieprzyznania się do winy uczestnika kolizji drogowej oraz nieukaranie mandatem sprawcy wypadku przez policję nie zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. Zdziwienie Rzecznika Ubezpieczonych budzi fakt, że ubezpieczyciel nie ustosunkował się w ogóle do pisma Komendy Rejonowej Policji z dnia 27 listopada 2007 r., w którym zawarta jest informacja dotycząca wspomnianej kolizji, jak również okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Niezależnie od przedmiotu skargi zaniepokojenie Rzecznika Ubezpieczonych budzi fakt, że ubezpieczyciel nie zachował, określonego ustawą, 30-dniowego terminu poinformowania skarżącego o swoim stanowisku w tej sprawie, a także nie zawiadomił go o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego” – czytamy w piśmie Rzecznika Ubezpieczonych do prezesa TU X.

W rezultacie Zakład Ubezpieczeń po ponownym zapoznaniu się z dokumentacją szkodową uchylił decyzję odmowną i przyjął odpowiedzialność za powstałą szkodę.

Krystyna Krawczyk
dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi