18 lutego, 2009

Nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczenia

W ślad za raportem Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie nieprawidłowości we wzorcach umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych prezentujemy opracowany przez Rzecznika Ubezpieczonych raport w sprawie nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie.

Czytaj więcej »

Będzie sankcja za poświadczenie nieprawdy przy zawieraniu umowy OC

Jak wynika z informacji uzyskanych przez „Gazetę Prawną” w Ministerstwie Finansów, w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych powinien pojawić się zapis dotyczący skutków fałszywej deklaracji klienta.

Gazeta pisze, że z założeń projektu wynika, iż w przypadku stwierdzenia poświadczenia nieprawdy przez zawierającego umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC w kwestiach istotnych dla oceny ryzyka, np. co do bezszkodowej jazdy, towarzystwa uzyskają prawo żądania dopłat do składki. W ten sposób zakończyłby się proceder bezkarnego mijania się z prawdą przy zawieraniu umowy.

Czytaj więcej »

Pojawią się pozwy grupowe

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – informuje „Gazeta Prawna”. Gdyby proponowane regulacje weszły w życie, to grupa co najmniej dziesięciu osób, poszkodowanych np. przez dużą korporację uzyska możliwość wniesienia jednego pozwu zbiorowego.

Czytaj więcej »

Spadający gont

Do Rzecznika Ubezpieczonych zwrócił się poszkodowany mężczyzna z prośbą o interwencję. Sprawa dotyczy odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu marki Seat Ibiza, będącego własnością skarżącego.
Z przekazanych Rzecznikowi Ubezpieczonych informacji wynika, że na skutek zerwania gontów bitumicznych z konstrukcji zadaszenia nad śmietnikiem, położonym na terenie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Bydgoszczy, należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej, uszkodzeniu uległ zaparkowany na terenie wspomnianej nieruchomości ww. pojazd.

Czytaj więcej »

Wysokość odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 3 kwartałów 2008 r. wpłynęły 5732 pisemne skargi zgłaszane w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych, tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczeń autocasco, ubezpieczeń assistance, ubezpieczeń NNW kierowcy i pasażerów oraz Zielonej Karty – 3698 skarg, co stanowiło 64,5% ogółu spraw. Wśród nich najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 2544 sprawy, co stanowiło 44,4% wszystkich skarg. Z analizy spraw wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych wynika, że w 1687 skargach (co stanowiło 66,3% skarg dotyczących ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) ubezpieczający wskazywali, że spór z zakładem ubezpieczeń dotyczył wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia.

Czytaj więcej »

Nieostrożna kursantka

Do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło pismo od poszkodowanego mężczyzny, z prośbą o podjęcie interwencji. Według otrzymanych przez Rzecznika Ubezpieczonych informacji, wskutek zdarzenia drogowego z dnia 20 grudnia 2005 r. uszkodzeniu uległ należący do skarżącego pojazd marki Chevrolet, wykorzystywany do nauki jazdy. Szkoda została zgłoszona z OC sprawcy do TU X w Krakowie.

Czytaj więcej »

Powiększona wątroba

Do Rzecznika Ubezpieczonych zwrócił się poszkodowany mężczyzna, z prośbą o podjęcie interwencji. Skarżący doznał poważnego urazu podczas zajęć sportowych w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej w Bielsku-Białej. TU w Warszawie odmówiło wypłaty świadczenia, wskazując na postanowienia ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia TU X „Szkoła”, wiążące w umowie zawartej przez ubezpieczającego.

Czytaj więcej »

Wybrzuszony parkiet

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał wystąpienie firmy Y, działającej w imieniu spółki Astra, z prośbą o interwencję w związku z bezpodstawną, zdaniem skarżącej firmy, odmową wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń w Warszawie. Spółka Astra zawarła z TU X umowę ubezpieczenia obejmującą m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Czytaj więcej »

Bezpodstawna odmowa

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał pismo od poszkodowanego małżeństwa, z prośbą o podjęcie interwencji. Sprawa dotyczy szkody komunikacyjnej OC w pojeździe marki Toyota, będącym własnością skarżących.
Z dokumentów otrzymanych przez Rzecznika wynika, że poszkodowani domagają się od TU X w Warszawie zapłaty kwoty 524,60 zł z tytułu faktury VAT obejmującej koszty wykonania przez rzeczoznawcę PZM wyceny wartości ww. pojazdu oraz kosztorys naprawy auta w systemie Audatex.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi