Bezpodstawna odmowa

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał pismo od poszkodowanego małżeństwa, z prośbą o podjęcie interwencji. Sprawa dotyczy szkody komunikacyjnej OC w pojeździe marki Toyota, będącym własnością skarżących.
Z dokumentów otrzymanych przez Rzecznika wynika, że poszkodowani domagają się od TU X w Warszawie zapłaty kwoty 524,60 zł z tytułu faktury VAT obejmującej koszty wykonania przez rzeczoznawcę PZM wyceny wartości ww. pojazdu oraz kosztorys naprawy auta w systemie Audatex.

Według relacji poszkodowanych zlecenie wykonania przedmiotowej usługi niezależnemu rzeczoznawcy było konieczne, ponieważ – zdaniem skarżących – wycena sporządzona przez rzeczoznawcę TU X była nieobiektywna. Ponadto, poszkodowani podkreślili, że Zakład Ubezpieczeń został pisemnie poinformowany o powołaniu niezależnego rzeczoznawcy. W opinii skarżących, odmowę pokrycia przez TU X ww. kosztów należy uznać za całkowicie niezrozumiałą i bezpodstawną.

Rzecznik Ubezpieczonych poprosił prezesa TU X o ponowne zbadanie sprawy oraz poinformowanie zainteresowanych stron o zajętym stanowisku. Odnosząc się do badanej sprawy, Rzecznik Ubezpieczonych stwierdził, że w przypadku, gdy szkoda likwidowana jest z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów (…), zakład ubezpieczeń jest obowiązany – zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 361 § 2 k.c. – do pokrycia normalnych następstw szkody. „Jak dowodzą poszkodowani, koszty, które ponieśli oni tytułem zlecenia niezależnemu rzeczoznawcy sporządzenia wyceny szkody, były konieczne, gdyż oparcie rozliczenia szkody na kalkulacji naprawy sporządzonej przez TU X prowadziłoby, zdaniem skarżących, do zaniżenia należnego odszkodowania. Tym samym naruszona zostałaby zasada pełnej kompensaty wyrządzonej szkody, którą statuują przepisy kodeksu cywilnego” – czytamy w piśmie Rzecznika Ubezpieczonych do prezesa TU X.

Zakład ubezpieczeń poinformował Rzecznika Ubezpieczonych i poszkodowanych o swoim stanowisku w sprawie. Poniżej cytujemy treść decyzji Towarzystwa: „Analiza dokumentacji zgromadzonej w trakcie postępowania likwidacyjnego uzasadnia zmianę decyzji naszej jednostki i uznanie roszczeń poszkodowanych o zwrot kosztów wykonanej na ich zlecenie wyceny wartości rynkowej pojazdu.

Wyjaśniamy, że uwzględniliśmy fakt, że wykonana pierwotnie na zlecenie naszej jednostki wycena wartości rynkowej pojazdu nie była prawidłowa i została skorygowana na dalszym etapie likwidacji szkody.

W związku z powyższym nasza jednostka prowadząca likwidację szkody dokona dopłaty kwoty 524,60 zł, na którą opiewa faktura.

Jednocześnie pragniemy przeprosić skarżących za wszelkie niedogodności wynikłe w trakcie likwidacji szkody.
Mamy nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia w sposób wystarczający wskazują na podstawy naszego stanowiska, zaś podjęta decyzja będzie dla poszkodowanych satysfakcjonująca”.

Rzecznik Ubezpieczonych uznał interwencję za zakończoną.

Krystyna Krawczyk
Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi