Za młoda koleżanka

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał wystąpienie poszkodowanej kobiety, z prośbą o interwencję w związku z bezpodstawną, zdaniem skarżącej, odmową wypłaty odszkodowania przez TU X w Warszawie.
13 czerwca 2007 r. poszkodowana zawarła z TU X umowę ubezpieczenia AC samochodu Fiat Seicento. Cztery miesiące później miała miejsce kolizja drogowa, w następstwie której wspomniany pojazd uległ uszkodzeniu. Feralnego dnia samochodem skarżącej kierowała koleżanka, pani Beata W. (sprawczyni kolizji). TU X wyliczyło wartość szkody na kwotę 2300 zł, jednakże odmówiło wypłaty odszkodowania, powołując się na okoliczność, że sprawczynią szkody była osoba w wieku poniżej 25 lat.

Zakład ubezpieczeń stwierdził, że we wniosku ubezpieczeniowym poszkodowana zadeklarowała, że pojazd będzie kierowany wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 25 lat. Zgodnie z OWU AC niespełnienie tego warunku powoduje, że z odszkodowania potrąca się udział własny w wysokości 3000 zł, a w tym przypadku wartość szkody (2300 zł) jest niższa od kwoty udziału własnego.

W piśmie do Rzecznika czytamy: „W dniu 13 października 2007 r., jadąca moim samochodem koleżanka (urodzona w 1983 r., co ważne dla niniejszej sprawy) spowodowała kolizję drogową we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Świętego Mikołaja i Ruskiej. Do wypadku tego doszło z jej winy – nie zauważyła jadącego ulicą z pierwszeństwem przejazdu skutera. W wyniku zderzenia nikt nie ucierpiał, doszło jedynie do uszkodzeń obu pojazdów (…) Ponieważ auto moje było ubezpieczone również w zakresie AC, zgłosiłam opisane wyżej zdarzenie w TU X. Jednakże w piśmie z dnia 3 grudnia 2007 r. Zakład Ubezpieczeń odmówił mi wypłaty odszkodowania. W piśmie tym wskazano, że ponieważ we wniosku o ubezpieczenie zadeklarowano, że pojazd będzie kierowany wyłącznie przez osobę w wieku powyżej 25 lat, a szkoda z dnia 13 października 2007 r. została spowodowana przez kierowcę, który tych kryteriów nie spełnia, po potrąceniu z odszkodowania udziału własnego, wartość szkody kwalifikuje się poniżej udziału własnego i wypłaty odszkodowania należy odmówić.

Chciałabym wyrazić swoje zdziwienie zajętym przez TU X stanowiskiem. Nie przypominam sobie umieszczenia opisanego warunku podczas zawierania umowy ubezpieczenia ani też rozmowy o takiej ewentualności. Użyczenie samochodu w dzisiejszych czasach jest rzeczą najzupełniej zwyczajną i przyjętą, tym bardziej że w niniejszym przypadku sprawa dotyczy Fiata Seicento, służącego do codziennego poruszania się po mieście. Dodatkowo chcę podkreślić, że sytuacja ta jest w moim odczuciu bardzo dla mnie krzywdząca i podważa moje zaufanie do Towarzystwa. Należący do mnie samochód ubezpieczam w TU X od 2002 r., zarówno w zakresie OC, jak i NW i AC. Nadto w firmie tej ubezpieczone są – także od wielu lat – samochody należące do moich rodziców. Wszystkie składki zawsze były płacone w terminie i do zdarzenia z dnia 13 października 2007 r. nie doszło do żadnego wypadku z udziałem należących do członków mojej rodziny samochodów. Zawierając umowę ubezpieczenia AC i płacąc przez wiele lat składki, myślałam, że nawet w przypadku popełnienia błędu na drodze, sytuacja moja jest przynajmniej w zakresie finansowym zabezpieczona. Dlatego trudno jest mi teraz pogodzić się z faktem, że zawarcie we wniosku o ubezpieczenie warunku, o którym nic nie wiem, spowodowało, że zdaniem TU X nie należy mi się żadne odszkodowanie.

Dlatego też jeszcze raz proszę o zajęcie się moją sprawą i rozważenie, czy decyzja Zakładu Ubezpieczeń jest słuszna i czy winna zostać zweryfikowana”.

Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do prezesa TU X z prośbą o ponowne zbadanie sprawy i ustosunkowanie się do zarzutów poszkodowanej.

Po upływie dwóch miesięcy TU X poinformowało Rzecznika Ubezpieczonych o swoim stanowisku w sprawie. Poniżej cytujemy treść pisma Towarzystwa: „W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie szkody Pani Małgorzaty G., TU X stwierdza, że likwidacja przedmiotowej szkody nastąpiła zgodnie z o.w.u. Autocasco. Jednocześnie wyjaśniamy, że w dniu 13 czerwca 2007 r. skarżąca zawarła z naszym zakładem ubezpieczeń umowę dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco na pojazd Fiat Seicento, jednocześnie deklarując we wniosku o ubezpieczenie, że pojazd będzie kierowany wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 25 lat. Poszkodowana wybierając ten wariant ubezpieczenia nie poniosła zwyżki w wysokości składki.

W dniu 6 listopada 2007 r. skarżąca zgłosiła szkodę komunikacyjną podając, że kierującym oraz sprawcą zdarzenia była pani Beata W. Zgodnie z postanowieniem § 15 pkt 6 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco z odszkodowania potrąca się udział własny w wysokości 3000 zł. Jednak kierując się dobrem dotychczasowej współpracy między poszkodowaną a TU X postanowiono odstąpić warunkowo od zasad obowiązujących w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco. W drodze indywidualnej decyzji, Skarżącej potrącony zostanie udział własny w wysokości tylko 1000 zł.

Jednocześnie informujemy, że zarzut poszkodowanej polegający na braku informacji ze strony TU X o ogólnych warunkach ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta umowa, jest błędny. We wniosku ubezpieczeniowym, który jest integralną częścią umowy, jest wyraźny zapis świadczący o świadomym wyborze klienta danego wariantu ubezpieczenia. Wniosek został podpisany przez klienta, co świadczy o zapoznaniu się z jego treścią, jak też ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W niniejszej sprawie decyzja jest ostateczna”.

Rzecznik Ubezpieczonych poinformował poszkodowaną o decyzji TU X. W piśmie do Skarżącej czytamy: „Po zapoznaniu się z dokumentacją, Rzecznik Ubezpieczonych jest zdania, że odstąpienie Zakładu Ubezpieczeń od zastosowania udziału własnego w wysokości przewidzianej w OWU AC wydaje się rozwiązaniem dla Pani korzystnym. Mając bowiem na uwadze fakt podpisania przez Panią wniosku ubezpieczeniowego z wybranym wariantem ubezpieczenia, skuteczne wykazanie, że nie miała Pani świadomości konsekwencji płynących z dokonanego wyboru, mogłoby w praktyce okazać się niezwykle trudne. Dlatego też, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, występowanie z dalszą interwencją nie wydaje się działaniem zasadnym.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, że Rzecznik Ubezpieczonych uznaje sprawę interwencji za zakończoną”.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi