Nieprawidłowa interpretacja

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał pismo interwencyjne od pełnomocniczki, reprezentującej pana Zdzisława K., w sprawie bezzasadnej odmowy realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia autocasco. Jak wynika z nadesłanej dokumentacji, szkoda miała miejsce w dniu 20 stycznia 2007 r. TU X w Warszawie odmówiło wypłaty odszkodowania, powołując się na treść § 6 pkt 1a ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, uzasadniając, że uszkodzenia uczestniczących w tym zdarzeniu samochodów nie korespondują ze sobą.

W ocenie pełnomocniczki stanowisko zakładu ubezpieczeń nie zostało poparte żadnymi dowodami, a poszkodowanemu nie zostały przedstawione akta szkodowe w celu weryfikacji zajętego przez TU X stanowiska.

Ponadto, jak stwierdza pełnomocniczka, pomimo że w opinii TU X uszkodzenia pojazdów uczestniczących w zdarzeniu nie korespondują ze sobą, to jednak drugiemu uczestnikowi tej kolizji zostało wypłacone odszkodowanie z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej przez skarżącego.

W piśmie do Rzecznika czytamy: „Działając w imieniu mocodawcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, składam skargę na działanie TU X i wnoszę o stworzenie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygnięcia niniejszego sporu między mocodawcą a zakładem ubezpieczeń.

W dniu 30 marca 2006 r. mocodawca zawarł z TU X umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej; Autocasco i Assistance potwierdzone zostało polisą.

Do zawartej umowy ubezpieczenia Autocasco zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco z dnia 17 listopada 2005 r. Umowa zawarta została na okres jednego roku, tj. do 29 marca 2007 r.

W dniu 20 stycznia 2007 r. mocodawca jadąc ulicą Strażacką w kierunku Rembertowa na wysokości stadionu Kadra w wyniku poślizgu i zjazdu na lewy pas ruchu uderzył w samochód marki BMW jadący z przeciwka. Na miejscu spisane zostało oświadczenie podpisane przez sprawcę wypadku, poszkodowanego oraz świadka.

W dniu 23 stycznia 2007 r. mocodawca zgłosił szkodę w TU X, żądając wykonania zawartej umowy ubezpieczenia autocasco i wypłaty odszkodowania.

W niniejszej sprawie została sporządzona kalkulacja naprawy zlecona przez TU X. Koszt naprawy został określony na 6664,90 zł. Nadmienić należy, że umowa ubezpieczenia AC zawarta w dniu 30 marca 2006 r., potwierdzona polisą, opiewa na sumę 30 000 zł. Na prośbę mocodawcy została sporządzona kalkulacja naprawy przez ASO Citroën. Niniejsza kalkulacja opiewa na kwotę 8093,80 zł.

Mimo przeprowadzonych oględzin oraz sporządzenia przez rzeczoznawcę kalkulacji naprawy oraz innych wyliczeń, TU X nie wypłaciło mocodawcy należnego odszkodowania.

W dniu 23 stycznia 2007 r. skarżone Towarzystwo wystosowało do mocodawcy pismo, w którym zwraca się do mocodawcy o dostarczenie dokumentacji, która umożliwi ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pomimo przesłania przez mocodawcę dokumentacji podanej przez TU X, odszkodowanie nie zostało wypłacone.

W dniu 22 lutego 2007 r. TU X poinformowało poszkodowanego, że „uszkodzenia samochodu marki Citroën nie korespondują z uszkodzeniami pojazdu BMW”. W związku z czym TU X nie znajduje podstaw do przyjęcia odpowiedzialności z tytułu przedmiotowej szkody.

Wskazać należy, że stwierdzenie, że uszkodzenia jednego auta nie korespondują z uszkodzeniami drugiego samochodu i zostały dowolnie przyjęte przez skarżone Towarzystwo, jest niczym niepoparte. Mocodawca nie otrzymał od ubezpieczyciela żadnego konkretnego uzasadnienia ani też nie zostały mu przedstawione akta szkodowe samochodu poszkodowanego w celu weryfikacji stanowiska TU X (do wglądu przedstawiono jedynie zdjęcia).

Należy zwrócić uwagę, że likwidując szkodę, skarżone Towarzystwo dopuściło się rażąco nieprawidłowej interpretacji OWU AC (§ 6 pkt la), gdzie odmawiając wypłaty odszkodowania pominęło okoliczność, że w niniejszej sprawie nie ma wątpliwości, że szkoda powstała na skutek „nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem”. Ponadto drugiemu uczestnikowi kolizji zostało wypłacone odszkodowanie, tj. z umowy ubezpieczenia OC mocodawcy. Zadziwiająca jest tym samym odmowa przez TU X wypłaty odszkodowania mocodawcy. Jest to decyzja w pełni bezzasadna i niczym niepoparta. Rozważania ubezpieczyciela są w pełni chybione.

Dodam, że w swojej kalkulacji TU X nie uwzględniło: wymiany podnośnika, błędnie wskazało, że uszkodzenie dotyczy drzwi prawych, a chodzi o drzwi lewe, stawki za rbg zostały zaniżone do kwoty 74 zł, ceny części zostały pomniejszone o ich amortyzację. W dniu 23 kwietnia 2007 r. zostaliśmy poinformowani przez TU X, że „przeprowadzone powtórne oględziny pojazdu oraz powtórna analiza materiału zgromadzonego w aktach przedmiotowej sprawy nie dają podstaw do zmiany stanowiska TU X określonego w piśmie z dnia 22 lutego 2007 r.”. Jednakże ubezpieczyciel w swojej decyzji nie wyjaśnił konkretnie zajętego przez siebie stanowiska. Z tego powodu, w dniu 14 stycznia 2008 r. wystosowane zostaje do TU X kolejne wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi na ww. pismo w dniu 6 lutego 2008 r. skarżone Towarzystwo podaje, że „po przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w aktach przedmiotowej sprawy, jak również analizy uszkodzeń obu pojazdów biorących udział w przedmiotowej kolizji, TU X nie znajduje podstaw zmiany uprzednio zajętego stanowiska w sprawie w piśmie z dnia 22 lutego 2007 r.”.

Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do prezesa TU X z prośbą o spowodowanie zbadania tej sprawy oraz poinformowanie Rzecznika Ubezpieczonych o zajętym stanowisku.

W rezultacie ponowna analiza uszkodzeń obu pojazdów pozwoliła na przyjęcie odpowiedzialności TU X za szkodę z dnia 20 stycznia 2007 r. w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu marki BMW. Akta przedmiotowej sprawy przekazane zostały do Centrum Likwidacji Szkód TU X z poleceniem dokonania stosownej wypłaty odszkodowania.

Rzecznik Ubezpieczonych uznał interwencję za zakończoną.

Krystyna Krawczyk
dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi