SA: niewielki stopień krzywdy po śmierci krewnego wyklucza otrzymanie zadośćuczynienia

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że jeśli na skutek śmierci krewnego członkowie rodziny doznają krzywdy w niewielkim stopniu, brak jest podstaw do zasądzenia z tego tytułu zadośćuczynienia.

Krewni zmarłej na skutek obrażeń doznanych w wyniku potrącenia przez samochód kobiety, domagali się zasądzenia na ich rzecz kwot tytułem zadośćuczynienia i innych roszczeń.

Powodami w sprawie byli: matka zmarłej, jej dorosły brat oraz jego dwójka małoletnich dzieci.

Pozwany zaproponował kwoty zadośćuczynienia oraz zawarcie ugody z matką oraz bratem zmarłej. Nie uznał jednak roszczeń z tytułu zadośćuczynienia na rzecz bratanków zmarłej.

W maju 2009 r. 40-letniw wówczas kobieta przechodząc prawidłowo przez przejście dla pieszych została potrącona przez samochód, którego kierowca na skutek niezachowania należytej ostrożności, nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej.

Poszkodowana doznała poważnych obrażeń, na skutek których zmarła kilkanaście dni po zdarzeniu.

Pojazd, którym kierowała kobieta – sprawca wypadku, w dniu zdarzenia posiadał wykupioną u pozwanego ubezpieczyciela polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Przed wypadkiem kobieta nie mieszkała ani ze swoim bratem ani jego dziećmi.

Zmarła nie miała własnej rodziny, miała bardzo dobre relacje ze swoją matką, bratem i jego dziećmi.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że kobieta była zżyta ze swoimi bratankami, często się spotykali, pomagała im w nauce, zabierała na wycieczki i przywoziła prezenty z wyjazdów. Małoletni przeżyli w naturalny sposób żałobę, jej strata była dla nich bolesnym przeżyciem. Śmierć stryjenki nie miała jednak wpływu na stan psychiczny i fizyczny małoletnich.

Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest w części uzasadnione i zasądził: na rzecz matki zmarłej 70 000,00 zł, na rzecz brata 40 000,00 zł natomiast na rzecz małoletnich kwoty po 15 000,00 zł.

SO uznał, że zadośćuczynienie w zasądzonych kwotach spełni w pełni swój kompensacyjny charakter. W pozostałym zakresie Sąd Okręgowy uznał roszczenia powodów z tytułu zadośćuczynienia za wygórowane.

Pozwany wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego kwestionując m. in. przyznanie zadośćuczynień małoletnim bratankom zmarłej.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił powództwo w zakresie roszczenia małoletnich powodów. W pozostałym zakresie powództwo oddalił.

Sąd Apelacyjny podzielił opinię pozwanej, że brak jest podstaw do przyznania bratankom zmarłej zadośćuczynienia w jakiejkolwiek kwocie.

Sąd odwoławczy nie zakwestionował twierdzenia powodów, iż zmarła kobieta była dla nich osobą najbliższą. Okoliczność ta, nie może jednak stanowić jedynej przesłanki do zasądzenia na ich rzecz zadośćuczynienia z tytułu śmierci kobiety.

Sąd Apelacyjny wskazał, że śmierć kobiety nie wpłynęła na stan psychiczny i fizyczny małoletnich oraz, że ich cierpienie nie było tak znaczne, aby można było uznać, że doznali oni krzywdy w znacznym stopniu.

W związku z tym, że krzywda doznana przez małoletnich na skutek śmierci stryjenki miała niewielki stopień, brak było podstaw do zasądzenia na ich rzecz zadośćuczynienia z tego tytułu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r., sygnatura akt: I ACa 2387/15

rp.pl

 

orzeczenie-IACa2387-15

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

sprawdź również
tagi