Koniec instrukcji już bliski

Dnia 23 czerwca 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się pisemnie do Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT w związku z nieprawidłowościami w praktyce zakładów ubezpieczeń w zakresie odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej (wartości sprzedażnej) pojazdu opartych na Instrukcji Określenia Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdu nr 1/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. zatwierdzonej  uchwałą Prezydium Rady Naczelnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej EKSPERTMOT. Zakłady ubezpieczeń powołując się na powyższą Instrukcję odmawiały poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej w stosunku do pojazdów starszych niż trzyletnie. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się z prośbą o podjęcie współpracy w celu ewentualnej zmiany niektórych zapisów Instrukcji, w tym o rozpatrzenie możliwości określenia w Instrukcji innego wieku pojazdów, w odniesieniu do których można wyliczyć utratę wartości handlowej.

W dniu 25 listopada 2008 r. odbyła się narada przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Stowarzyszenia Ekspertmot w tej sprawie, której przebieg potwierdził, że wolą Stowarzyszenia przy wprowadzaniu Instrukcji nie było ograniczanie praw osób poszkodowanych. Przedstawiciele Stowarzyszenia wyjaśnili, że nieprawidłowości w praktyce zakładów ubezpieczeń dotyczą przede wszystkim dość „sztywnego” stosowania zapisów Instrukcji, nie wyklucza ona bowiem nawet obecnie, dokonywania indywidualnej oceny utraty wartości handlowej pojazdu również w odniesieniu do pojazdów starszych niż trzyletnie. Przedstawiciele Stowarzyszeni poinformowali, iż planują jednak zmianę swojej Instrukcji w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Stowarzyszenie zauważa potrzebę modyfikacji pewnych zapisów i w wielu kwestiach zgadza się ze stanowiskiem Rzecznika Ubezpieczonych. EKSPERTMOT przedstawił Rzecznikowi Ubezpieczonych m.in. deklarację zmiany zapisu mówiącego, iż utratę wartości handlowej określa się wyłącznie w odniesieniu do pojazdów nie starszych niż trzyletnie. Rozważane jest obecnie przyjęcie zapisu mówiącego o okresie 5, a nawet 6 lat, który to zapis z wielu względów omówionych na spotkaniu, będzie lepiej odpowiadał realiom polskiego rynku motoryzacyjnego, a jednocześnie wyeliminuje argument stosowany nieprawidłowo przez ubezpieczycieli. Pomimo, iż Instrukcja jest dokumentem wewnętrznym, obowiązującym wyłącznie osoby stowarzyszone, a więc nie jest regulacją prawną, którą ubezpieczyciele są związani, to jednak, jak wynika z praktyki, jest ona również znacząca dla praktyki ubezpieczeniowej – likwidacji szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego – tym samym wykraczając poza środowisko branżowe rzeczoznawców samochodowych.
Zaproponowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia zmiany pozwolą na lepsze odzwierciedlenie w Instrukcji podstawowych zasad prawnych, w tym zasady pełnej kompensaty poniesionej szkody, co przede wszystkim było celem podjętych przez Rzecznika Ubezpieczonych działań.

Podziel się

Jedna odpowiedź

  1. Instrukcja ta to porażka tzw. ekspertów. Robili ja ludzie którzy nie maja pojęcia o motoryzacji chyba, niestety często instrukcję te jak obowiązujące prawo traktują sędziowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

sprawdź również
tagi