Interwencje

Wybrzuszony parkiet

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał wystąpienie firmy Y, działającej w imieniu spółki Astra, z prośbą o interwencję w związku z bezpodstawną, zdaniem skarżącej firmy, odmową wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń w Warszawie. Spółka Astra zawarła z TU X umowę ubezpieczenia obejmującą m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Czytaj więcej »

Bezpodstawna odmowa

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał pismo od poszkodowanego małżeństwa, z prośbą o podjęcie interwencji. Sprawa dotyczy szkody komunikacyjnej OC w pojeździe marki Toyota, będącym własnością skarżących.
Z dokumentów otrzymanych przez Rzecznika wynika, że poszkodowani domagają się od TU X w Warszawie zapłaty kwoty 524,60 zł z tytułu faktury VAT obejmującej koszty wykonania przez rzeczoznawcę PZM wyceny wartości ww. pojazdu oraz kosztorys naprawy auta w systemie Audatex.

Czytaj więcej »

Za młoda koleżanka

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał wystąpienie poszkodowanej kobiety, z prośbą o interwencję w związku z bezpodstawną, zdaniem skarżącej, odmową wypłaty odszkodowania przez TU X w Warszawie.
13 czerwca 2007 r. poszkodowana zawarła z TU X umowę ubezpieczenia AC samochodu Fiat Seicento. Cztery miesiące później miała miejsce kolizja drogowa, w następstwie której wspomniany pojazd uległ uszkodzeniu. Feralnego dnia samochodem skarżącej kierowała koleżanka, pani Beata W. (sprawczyni kolizji). TU X wyliczyło wartość szkody na kwotę 2300 zł, jednakże odmówiło wypłaty odszkodowania, powołując się na okoliczność, że sprawczynią szkody była osoba w wieku poniżej 25 lat.

Czytaj więcej »

Nieprawidłowa interpretacja

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał pismo interwencyjne od pełnomocniczki, reprezentującej pana Zdzisława K., w sprawie bezzasadnej odmowy realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia autocasco. Jak wynika z nadesłanej dokumentacji, szkoda miała miejsce w dniu 20 stycznia 2007 r. TU X w Warszawie odmówiło wypłaty odszkodowania, powołując się na treść § 6 pkt 1a ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, uzasadniając, że uszkodzenia uczestniczących w tym zdarzeniu samochodów nie korespondują ze sobą.

Czytaj więcej »

Przewlekłe postępowanie

Do Rzecznika Ubezpieczonych zwrócił się poszkodowany mężczyzna, z prośbą o podjęcie interwencji. Sprawa dotyczy szkody komunikacyjnej z dnia 14 września 2007 r., w pojeździe marki Mazda, likwidowanej przez TU X w Sopocie. Skarżący domaga się wypłaty należnego odszkodowania z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem pojazdów, skarżąc się na przewlekłość postępowania, jednocześnie podnosząc zarzut, że ubezpieczyciel nie przekazał akt sprawy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wobec faktu stwierdzonego pismem Komendanta Komisariatu Policji we Władysławowie z dnia 16 października 2007 r., że sprawca szkody nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Czytaj więcej »

Zaniżone odszkodowanie

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał wystąpienie pełnomocnika poszkodowanego mężczyzny ze skargą na bezpodstawne, zdaniem pełnomocnika, zaniżenie wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia casco jachtów. Jak wynika z dostarczonej dokumentacji, skarżący zawarł z Zakładem Ubezpieczeń w Warszawie umowę ubezpieczenia casco jachtów w wariancie Optimum z okresem ubezpieczenia od dnia 14 lipca 2007 r. do dnia 13 lipca 2008 r. Do zdarzenia szkodowego doszło w dniu 9 września 2007 r.

Czytaj więcej »

Moto Grand Prix

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał wystąpienie poszkodowanego małżeństwa dotyczące wykupu ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. Skarżący zawarli umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym Zysk potwierdzone polisami nr 1 i 2. W lipcu 2007 r. złożyli wnioski o wypłatę środków z rachunków lokacyjnych wymienionych polis. Byli przekonani, że jednostki funduszy zgromadzone na rachunkach zostaną sprzedane niezwłocznie po rejestracji wniosków w towarzystwie ubezpieczeń w Warszawie.

Czytaj więcej »

Niepotwierdzona wina

Do Rzecznika Ubezpieczonych zwrócił się poszkodowany mężczyzna z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie dotyczącej odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej z dnia 20 września 2007 r., zgłoszonej w ramach obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Poszkodowany domaga się od zakładu ubezpieczeń w Lublinie wypłaty odszkodowania z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem pojazdów w związku z udziałem w kolizji drogowej.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi